[E0036]玉髓真经

此《玉髓真经》由宋代张洞玄(子微)撰,刘允中注,蔡元定发挥。全书包含正编三十篇(始于:五星龙髓。终于:阴阳正讹论髓),后卷二十一卷(始于:精华秘髓。终于:玉髓秘传)。其内容主要阐述风水占卜,取象山水,以五行生克参论造化,预占吉凶。此为明嘉靖二十九年陈少岳刊本。

玉髓真经序
地理之學何始乎。蓋有天地則有文理。古者庖犧氏之王天下也。仰觀俯察。重險為坎。兩澤為兌。若蒙若節。咸於山水取象焉。斯則其學之所自始。然世當渾灝。文雖未詳而剛柔聚散。分合浮沉。其理固昭示莫掩。即象而推可以類知矣。周秦之間。宅兆是卜。漢書藝文志有地形書二十卷。則相地之法漸詳於此。厥後有青囊經。說者謂其文古雅。出自董初平。至晉郭景純遂得而祖述焉。斯乃相地攸宗。自餘天機。天乙。玄樹。赤霆。非不並列錯陳。有裨地理。而近世惟以楊筠松之畫筴圖。劉江東之金函經為準。然學各專。門人各異。見未有兼眾作而會其全者。宋張子微氏。洞曉陰陽推測造化。乃采諸家所長。而參以獨見,龍明貴賤。穴別正偏。砂之順逆。水之向背。凡前人所未發者。皆發明無隱。又擬諸形容以作圖象。而劉允中之註釋。蔡季通之發揮。皆互相表章。如指諸掌。曰玉髓以言乎至精。曰真經以語乎至當。蓋集其大成而為地理全書也。惟書秘鮮傳。間傳或非善本。迺者侍御少嶽陳公。按閩修文籲俊。餚武掄才。振舉綱維。貞肅寮度。蓋公以全楚偉人。純學峻識。正已揚休。故承式嚮風臻茲熙皞也。暇乃出所錄本。又以杜給舍及予家所藏者。屬郡守吳君校刻而傳。真經至是始為完書。斯豈獨堪輿家之益哉。昔者王公設險。以守其國。周營洛邑。謂居天下之中。是皆擇地以定至計。周禮有墓大夫之職。其制甚詳。先儒又謂人子不可不知地理。蓋以其親體魄不宜置於非地。使之不安。欲其必誠必信。勿有悔焉。由是而觀保邦域民之要。孝子慈孫之心。非此則罔知所擇無以執其要而盡其心。是地理之學固關治道。翊風化而裁成輔相咸有所資。乃聖人之所先務。亦儒者窮理之大端也。斯其為益。良非小補。然則少嶽公之成是書。意其在茲乎。乃若所謂枯骸得氣。遺體受榮。揆諸感應。雖不盡誣。而意之所存。豈專于是。覽者其當知所擇哉。
嘉靖庚戌孟冬既望 賜進士資善大夫兵部尚書兼都察院右都御史前奉敕提督兩廣軍務兼理巡撫侯官張經撰

原创文章,作者:骊山老腰,如若转载,请注明出处:http://lishan.cn/1248

(0)
上一篇 2016年9月13日 11:05
下一篇 2016年10月13日 11:02

相关推荐

联系我们

最新联系方式

邮箱:info@daomen.net

微信:coldtool

电话:13909185601

QQ:97523900

分享本页
返回顶部